محمد حسین بخشی

/ / داستان‌ها, کشاورزان زعفران
محمد حسین بخشی

زعفران ایران بدلیل داشتن کیفیت منحصر بفرد، از جایگاه ویژه ای در بازارهای جهانی برخوردار است یکی از زعفران کارای مطرح اهل باغستان از توابع شهرستان فردوس محمد حسین بخشی است که تونسته بعنوان تولیدکننده برتر ، بهترین زعفران دنیا توسط شرکت نماد پالیز انتخاب بشه ، که تونسته زعفران با کیفیت خودش رو به فرانسه نیز صادر کند. حال بیاید کمی با آقای بخشی آشنا بشیم
آقای بخشی متولد سال ۱۳۴۳، که با سابقه ی ۳۵ ساله کاشت زعفران یکی از بهترین کشاورزان منطقه است. آقای بخشی در کنار کار کشاورزی و زندگی در باغستان فعالیت های اجتماعی اش را ادامه داده و در دوره ای جز اعضای شورای باغستان علیا بوده.
آقای بخشی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗونسته تو ﺳﺎل ١٣٨٩ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ (زﻋﻔﺮان) و در ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺎورز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری را ﺑﻪ بدست بیاره، آقای بخشی میگه:

ﮐﺸﺎورزی ﺷﻐﻞ اﺟﺪادﯾﻤون ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ام ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وارد ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪم و در ﮐﻨﺎر کار اصلیم، داﻣﺪاری ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ دارم ﮐﻪ اﻗﺎ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ درﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﺎ ﻣﻦﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ کنه.آقای بخشی ﺳﺎﻻﻧﻪ ٩٠ ﮐﯿﻠﻮ زعفران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐنه و در سال ۹۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻋﻔﺮانﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را در ﮐﺸﻮر داشت. طبق گفته های آقای بخشی زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ﻓﺮدوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ میشه، چون ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدمون از ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ بجای ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده می کنیم. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آقای بخشی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب است که این آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زمین های خودش رو از ﻗﻨﺎت ﺑﻠﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣیکنه ﮐﻪ بدلیل ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ، آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت کمتر از قبل شده.

بالا