رمضان میرزایی نسب

/ / داستان‌ها, کشاورزان پسته
رمضان میرزایی نسب

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ١٢ ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﮏ در ١٢ ﻫﮑﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ. روﺳﺘﺎی ﮐﺠﻪ از توابع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس، ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﮐﻮﯾﺮ ﺑﯽآب وﻋﻠﻒ، »ﻃﻼی ﺳﺒﺰ« ﺑﺮداﺷﺖ میشه. وارد ﻣﺰرﻋﻪ »رﻣﻀﺎن ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻧﺴﺐ« ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ، ﻣﺮدی ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺧﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎلمون اومد. ﺻﻮرت آﻓﺘﺎبﺳﻮﺧﺘﻪاش کاملا مشخص می کردکه چقد ﺧﻮن دلﻫﺎ ﺧﻮرده ﺗﺎ تو اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑون ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﺰرگ ﭘﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸونه. حاج رمضون میگه ﮐﻪ ۲۵ ﺳﺎله که ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮله و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ خیلی هم ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ داره. ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ حاج رمضون ﻋﺸﺎﯾﺮ و داﻣﺪار ﺑﻮدن. حاج رمضون ﻣﺘﻮﻟﺪ۱۳۴۷ که ثمره ی این عمر باعزتش ۵ تا ﻓﺮزﻧﺪش هستن که در کنار حاج رمضون تو اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ کار می کنن و به پدر زحمتکش خودشون کمک میکنن.

حاج رمضون یکی از مشکلات بزرگ خودش رو برای فروش بهتر محصولاتش ، نداشتن ﺑﺎزارﯾﺎب خوب میدونه و اینکه نمی تونه محصول خوب و با کیفیتشو به همه معرفی کنه که این مشکل باعث شده ، ﻣﺤﺼﻮلتش رو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزون تر از چیزی که ارزششون هست رو ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﻔﺮوشه بدون اینکه نام و نشونی از حاج رمضون روی محصولاتش باشه در ادامه هم حاج رمضون میگفت ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﺧوﻧﻪ ی ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﯽ هم یکی دیگه از مشکلاتیه که سر راهم وجود داره.

بالا